Co to jest PPK? I dlaczego warto przystąpić?

co to jest ppk? i dlaczego warto wybrać pracownicze plany kapitałowe jako formę oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długo wyczekiwana odpowiedź na potrzeby emerytalne Polaków. Jest jedynym takim, powszechnym i dobrowolnym, rządowym projektem długoterminowego oszczędzania. Jego podstawowym celem jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego Polaków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. To program, w którym przyszły emeryt gromadzi oszczędności przy wsparciu finansowym Państwa i swojego pracodawcy.

System Pracowniczych Planów Kapitałowych po raz pierwszy wprowadzony został w latach 90-tych XX w. w Stanach Zjednoczonych przez BGI (Barclays Global Investors), a od 2012 r. zaimplementowała go na swoim rynku Wielka Brytania. W ostatnim czasie można zauważyć znaczącą popularność tego rozwiązania również w innych krajach Europy.

Założenia programu PPK zostały oparte o system tzw. Funduszy Zdefiniowanej Daty (FZD z ang. Target Date Fund TDF), który pozwala na dostosowanie strategii inwestycyjnej do profilu ryzyka w podziale na grupy wiekowe jego uczestników.

Firma, która współtworzyła rynek Funduszy Zdefiniowanej Daty w Stanach Zjednoczonych jest udziałowcem Pocztylion-Arka – INVESCO Holding Company Ltd., pionier produktów emerytalnych, opartych na Funduszach Zdefiniowanej Daty (FZD), twórca programów emerytalnych dla pracowników, zarządzający bilionem dolarów na 20 światowych rynkach.

Po co nam system PPK?

Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest wsparcie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na przyszłą emeryturę. Wprowadzenie nowego programu budowania kapitału to konieczność rozwiązania problemów: niskiej stopy oszczędności indywidualnych oraz luki w dochodach między okresem pracy zawodowej, a emeryturą;

Badania przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że 75% Polaków nie myśli o zabezpieczeniu swojej przyszłości w okresie emerytalnym i nie odkłada na ten cel pieniędzy. Dominującym powodem nieoszczędzania są niewystarczające środki finansowe, bardzo małe przychody lub całkowity ich brak. Polska od wielu lat jest jednym z krajów o najmniejszym przyroście naturalnym co oznacza, że nasza populacja się starzeje. Dodatkowo liczba emerytów, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z roku na rok wzrasta – z końcem marca 2018 roku było ich już ponad 5,5 mln. Osoby kończące karierę zawodową w latach 2040-2050 mogą liczyć na emeryturę w wysokości około 30%-40% swojego ostatniego wynagrodzenia brutto. Taka kwota z pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb osób przebywających na emeryturze. W związku z tym oszczędzanie na emeryturę staje się nieodzowne. Dotychczas funkcjonujące dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę niestety nie cieszą się dużą popularnością. Obywatele wciąż nie maja wystarczającej wiedzy na temat dodatkowych form oszczędzania, a jeśli już się na jakieś decydują to bywają to rozwiązania krótkotrwałe bądź działania epizodyczne.

Korzyści z oszczędzania w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to system kapitałowy, który nie należy do publicznego systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na rachunku pracownika są prywatne i mogą być w każdej chwili wypłacone. Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60 roku życia bez względu na status aktywności zawodowej. Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK może sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków, a dodatkowo środki te podlegają dziedziczeniu. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na pracowniczym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi. Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia. W PPK w uproszczeniu: do każdej złotówki odłożonej przez pracownika dokłada się pracodawca, a Państwo dodaje wpłatę powitalną i dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim rachunku PPK gromadzi wyższą kwotę, która jest na bieżąco inwestowana przez instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Z dokonywania wpłat do PPK pracownik może zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

Kluczowe założenia pracowniczych planów kapitałowych

Program skierowany jest do ponad 11 milionów osób aktywnie świadczących pracę, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw.  „budżetówce”)  Pracownicze Plany Kapitałowe są dostępne dla wszystkich osób zatrudnionych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oznacza to, że docelowo PPK muszą utworzyć wszystkie podmioty, które zatrudniają, co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo takiemu ubezpieczeniu, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Około 80% Polaków chciałoby mieć oszczędności, ale tylko kilkanaście procent oszczędza długoterminowo. Polacy oszczędzają krótkoterminowo i mniej efektywnie niż obywatele krajów wyżej rozwiniętych.  Spowodowane jest to zbyt dużym udziałem depozytów bieżących (niskie lub zerowe oprocentowanie) w bankach, a za małą ilością środków inwestowanych.

Udział w programie PPK jest prosty i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony oszczędzających, a tym samym umożliwia efektywne zarządzanie swoimi domowymi finansami poprzez tworzenie długoterminowych i aktywnie inwestowanych oszczędności. Każdy pracownik może zostać inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy. Pracowniczy Plan Kapitałowy to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców. Jego celem jest podniesienie standardów polskiego rynku pracy. Zaangażowanie podmiotów zatrudniających w program PPK może zostać docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe osób u nich zatrudnionych, a podniesienie standardów rynku pracy zwiększy atrakcyjność aktywności zawodowej i podniesie motywację pracowników. W krajach wysoko rozwiniętych standardem rynku pracy jest równoległe otrzymywanie wynagrodzenia od pracodawcy oraz możliwość uczestnictwa w kapitałowym programie emerytalnym firmy.

Najistotniejszymi obowiązkami pracodawcy są:

 • utworzenie PPK
 • dokonywanie wpłat do PPK
 • przekazywanie informacji osobom zatrudnionym, pracownikom oraz instytucji finansowej PPK
 • obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem PPK

Wszystkie działania pracodawcy w zakresie PPK powinny przy tym być podyktowane najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych. Tym samym, niedozwolone jest nakłanianie pracownika do rezygnacji z oszczędzania w PPK, która wiązałaby się z utratą benefitów przysługujących uczestnikom systemu:

  • dodatkowe środki na emeryturę po 60 roku życia,
  • zabezpieczenie dotychczasowej jakości życia na emeryturze,
  • wsparcie w oszczędzaniu przez Pracodawcę i Państwo,
  • comiesięczne wpłaty od Pracodawcy,
  • wpłata powitalna od Państwa w wysokości 250 zł,
  • coroczne dopłaty od Państwa w wysokości 240 zł,
  • prywatny charakter oszczędności Pracownika,
  • dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK,
  • możliwość skorzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60 roku życia,

PPK to nie tylko korzyści dla pracownika, to również korzyści dla pracodawcy:

 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku Pracodawcy na rynku pracy,
 • dodatkowy benefit dla Pracownika,
 • zwiększenie poziomu lojalności Pracowników i ograniczenie ich rotacji,
 • łatwiejsze pozyskanie wartościowych Pracowników,
 • dostęp do tańszego, krajowego kapitału finansującego rozwój polskich firm.

Wsparcie Pocztyliona

Każdy pracodawca zobowiązany będzie do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. Warto zastanowić się nad tym wyborem już teraz, aby przejść ten proces bez stresu i komplikacji.

PPK Pocztylion Ci w tym pomoże, przygotujemy Twoją firmę, tak aby przy wdrożeniu nie było żadnych niespodzianek.