Elektroniczna umowa o prowadzenie PPK

Elektroniczna umowa o prowadzenie PPK

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu umowy, w postaci elektronicznej.

Informacja zawierać będzie:
 • dane wybranej instytucji finansowej;
 • dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK;
 • określenie wysokości wpłat podstawowych;
 • określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający;
 • określenie wysokości wpłaty dodatkowej możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK oraz sposobu jej deklarowania;
 • wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK;
 • opis:
  • zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK środków;
  • trybu składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK, trybu składania wniosków i deklaracji wznowienia wpłat, wraz z opisem konsekwencji (także finansowych) złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian deklaracji;
  • praw osoby uprawnionej,
  • możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku oraz trybu składania takich dyspozycji;