Etapy wdrożenia programu

Etapy wdrożenia programu

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych
(Dz. U. 2018 poz. 2215) zobowiązuje Pracodawców do wprowadzania PPK dla swoich Pracowników stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

FIRMY DUŻE

Powyżej 250 osób

Od lipca 2019

FIRMY ŚREDNIE

50 – 250 osób

Od stycznia 2020

FIRMY MAŁE

20-50 osób

Od lipca 2020

POZOSTALI

Firmy do 20 osób + administracja

Od stycznia 2021

W organizacji systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych istotną funkcję pełni Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Będzie on prowadził ewidencję PPK oraz zapewniał sprawną organizację systemu poprzez portal www.mojePPK.pl.
Nadzór nad działalnością instytucji finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie rachunkami PPK sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

ETAP I - Zaplanowanie dodatkowych wydatków w budżecie

 • Wskazane jest, aby zweryfikować dotychczasowe koszty podmiotów zatrudniających związane z długoterminowymi świadczeniami emerytalnymi oraz ubezpieczeniowymi.
 • Wprowadzenie PPK będzie dla podmiotu zatrudniającego dodatkowym kosztem, dlatego też budżet wynagrodzeń należy powiększyć o ok. 1,5%.
 • Planowanie budżetu wynagrodzeń warto poprzedzić wstępnym rozpoznaniem potencjalnej liczby osób zatrudnionych, które będą zainteresowane oszczędzaniem w ramach PPK. Na tej właśnie podstawie firma może przygotować się finansowo na wydatki z tym związane.
 • Należy pamiętać, że za nakłanianie pracowników do rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK grozi kara grzywny do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

ETAP II - Wybór instytucji zarządzającej środkami

 • Obowiązek wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki odkładane przez osoby zatrudnione, spoczywa na podmiocie zatrudniającym.
 • Wybór instytucji musi odbyć się w sposób terminowy – za nie zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową w odpowiednim czasie przewidziane są kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń.
 • Największe firmy (zatrudniające co najmniej 250 osób na 31 grudnia 2018 r.), które w pierwszej kolejności obejmie system PPK, zobowiązane są przeprowadzić procedurę wyboru oraz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK obligatoryjnie do 25 października 2019 r.
 • Wszelkie niezbędne informacje dot. funkcjonowania PPK udostępnione są przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej pod adresem www.mojePPK.pl. Na portalu umieszczone zostaną również dane instytucji finansowych oferujących PPK, w tym warunki umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, statuty (regulaminy), kluczowe informacje dla inwestorów oraz inne dokumenty. Dla wszystkich osób zainteresowanych programem (zarówno zatrudniających, jak i zatrudnionych) uruchomiono specjalną infolinię pod nr tel.: 800 775 775, gdzie możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące PPK.
 • Decyzja o wyborze instytucji finansowej należy do podmiotu zatrudniającego. Należy ją jednak podjąć w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w danej firmie. Od tego wyboru będzie zależeć efektywność pomnażania środków oraz wysokość przyszłego kapitału zgromadzonego przez uczestnika w ramach PPK.
 • Wybierając firmę obsługującą PPK warto kierować się jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu oraz proponowanymi kosztami.
 • Jeżeli podmiot zatrudniający nie dokona wyboru instytucji finansowej w określonym terminie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. wezwie go do zawarcia w terminie 30 dni umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową lub przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

ETAP III - Podpisanie umów

Z wybraną instytucją finansową podmiot zatrudniający powinien podpisać umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób, które zatrudnia, dokonując tym samym ich zapisania do PPK.

ETAP IV - Wdrożenie PPK

Podmiot zatrudniający powinien przygotować się na administracyjne i komunikacyjne wdrożenie PPK w swojej firmie. Możliwe, że będzie musiał dokonać udoskonalenia lub zmiany oprogramowania kadrowo-księgowego do obsługi PPK. PPK to także szereg nowych dokumentów, którymi firma będzie musiała zarządzać: oświadczenia czy różne deklaracje. Zarządzanie nimi należy zawczasu przemyśleć i odpowiednio wdrożyć.