Nasi akcjonariusze

Nasi akcjonariusze

Pocztylion-Arka PTE S.A. posiada czterech strategicznych akcjonariuszy.

Nasi akcjonariusze

Invesco Ltd

Grupa kapitałowa Invesco Ltd to jedna z największych amerykańskich firm inwestycyjnych o zasięgu globalnym. W swych strukturach zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. Firma posiada oddziały w 25 krajach, obsługuje swoich Klientów ze 150 krajów. Wyróżnia się doświadczeniem w zarządzaniu środkami o łącznej wartości ponad 946 miliardów USD, w tym ponad 100 miliardów USD w programach emerytalnych, na wzór których tworzona jest reforma systemu emerytalnego w Polsce.

Invesco jest spółką o strukturze holdingowej, podmioty wchodzące w jej skład oferują szeroką gamę produktów i usług finansowych skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka jest notowana na giełdach: londyńskiej, nowojorskiej, paryskiej oraz frankfurckiej.
Spółki wchodzące w skład Invesco zarządzają aktywami należącymi do wiodących amerykańskich, europejskich i azjatyckich firm, takich jak: AT&T, Boeing, Cadbury Schweppes, Ford, Fuji, Rolex, Siemens, Sony, Unilever.

Dzięki ogromnemu potencjałowi finansowemu Invesco zachowuje niezależność, koncentrując swoją działalność wyłącznie na zarządzaniu aktywami, zapewnianiu zasobów kapitałowych niezbędnych do rozwijania działalności oraz inwestowaniu w doświadczonych i wykwalifikowanych managerów odpowiadających za zarządzanie i inwestycje. Celem strategii Invesco jest budowanie wiodącej pozycji na światowych rynkach inwestycyjnych.

Dzięki współpracy z Invesco Ltd zespół zarządzający PPK Pocztylion jako jedyny na polskim rynku funduszy inwestycyjnych posiada tak szeroki dostęp do wiedzy i doświadczenia w sprawach organizacji procesu inwestycyjnego i zarządzania ryzykiem Funduszy Zdefiniowanej Daty.

BNP Paribas Cardif S.A.

Spółka BNP Paribas Cardif S.A. obecna jest w Polsce od 1997 r. Założona we Francji w 1973 r., stanowi część ubezpieczeniową francuskiej grupy finansowej BNP Paribas – największego banku detalicznego w Europie. Działając w 36 krajach na terenie Europy, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, zatrudnia blisko 190 tys. osób na całym świecie (w tym 145 tys. osób w Europie), ubezpieczając łącznie 90 mln klientów. Wg wyników osiągniętych w 2017 r. Grupa BNP Paribas zarządzała środkami o łącznej wartości 237 mld EURO.

Międzynarodowy rozmach i osiągnięcia pozwalają zaliczyć BNP Paribas Cardif S.A. do ścisłego grona liderów programów oszczędnościowo-emerytalnych. Wśród klientów firma cieszy się ogromną popularnością i zaufaniem.

Pola działalności BNP Paribas Cardif S.A. na świecie:
  • sprzedaż ubezpieczeń Bancassurance
  • sprzedaż grupowych ubezpieczeń oszczędnościowo-emerytalnych dla przedsiębiorstw
  • sprzedaż indywidualnych ubezpieczeń typu ochronnego
  • zarządzanie aktywami we: Francji, Włoszech, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Chile, Argentynie, RPA, Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Tajwanie, Chinach i Rosji.
BNP Paribas Cardif S.A. w Polsce

Od 22 stycznia 1998 r. TUnŻ BNP Paribas Cardif S.A. posiada licencję na prowadzenie działalności w dziedzinie ubezpieczeń na życie. Zatrudniając kompetentny i doświadczony zespół, przygotowuje gotowe programy Bancassurance do wprowadzania w sieci banków i innych instytucjach finansowych, projektuje i oferuje plany ubezpieczeń grupowych pracowników firm zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych, przygotowuje bieżące analizy polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz istniejących na nim produktów.

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A. to największe w Polsce przedsiębiorstwo z ponad 460-letnią tradycją, którego założycielem oraz jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w prawie 8 tys. placówek, filii i agencji pocztowych rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju, które świadczą usługi Klientom indywidualnym i biznesowym. Jako Operator Narodowy dociera do każdego miejsca w Polsce.
Spółka koncentruje się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, usług ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.

RYS HISTORYCZNY:

Historia Poczty Polskiej sięga roku 1558, kiedy to Zygmunt August polecił swojemu dworzaninowi – Prosperowi Prowanie, zorganizowanie pierwszej regularnej międzynarodowej linii pocztowej Kraków-Wenecja. W czasach stanisławowskich rozpoczęto budowę stałych stacji pocztowych. Na każdej z nich wywieszony był herb pocztowy, a przewozem korespondencji zajmowali się posłańcy zwani kursorami lub pocztylionami. Już od XVI wieku pocztylioni nosili specjalne odznaki, jednakże dopiero w 1964 r. zostali odpowiednio umundurowani. Nie wolno im było wyruszać w drogę bez znaku pocztowego i trąbki. W okresie Królestwa Polskiego wprowadzono taryfę pocztową, a pierwsze znaczki wydano w 1860 r.

Momentem przełomowym w rozwoju Poczty Polskiej było utworzenie w 1928 r. państwowego przedsiębiorstwa „Poczta Polska, Telegraf i Telefon (PPTiT)”. Wydzielenie z ogólnej administracji państwowej instytucji poczty w formie przedsiębiorstwa miało na celu usprawnienie gospodarki i podniesienie rentowności tej branży. Niestety, wybuch II Wojny Światowej przerwał realizację programu modernizacji poczty, a cały dorobek dwudziestolecia międzywojennego w dziedzinie nowoczesnej komunikacji został zniszczony i rozproszony.
Istotnym etapem w historii był rok 1991, kiedy to nastąpiło oddzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji.

Istotnym etapem w historii był rok 1991, kiedy to nastąpiło oddzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji.

Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski to instytucja utworzona przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczypospolitej Polskiej pozostający w jedności z Biskupem Rzymskim i pod jego autorytetem wypełniający wspólnie pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium.

Biskupi polscy, kontynuując długą tradycję wzajemnej współpracy trwającej od początku dziejów Kościoła w Polsce (szczególnie widocznej po 1418 r., gdy gromadzili się wokół arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski) tworzą Konferencję Episkopatu Polski.
Konferencja, poprzez swój udział w akcjonariacie, wpływa na etyczny charakter inwestycji w PPK Pocztylion, czyniąc go statusowym obowiązkiem Towarzystwa.

RYS HISTORYCZNY:

W drugiej połowie XVIII w. biskupi obrządku łacińskiego, unickiego i ormiańskiego z terenu ówczesnej Rzeczypospolitej zaczęli odbywać wspólne posiedzenia dla wymiany doświadczeń i opinii, a także koordynacji prac duszpasterskich.

W 1917 r. metropolita warszawski abp Aleksander Kakowski zwołał hierarchów z trzech zaborów na pierwszy, nieoficjalny jeszcze, zjazd biskupów. Pierwsze plenarne zebranie odbyło się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – w grudniu 1918 r., pod przewodnictwem wizytatora apostolskiego w Polsce, Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Z biegiem czasu ukształtowała się struktura Konferencji Episkopatu Polski, która dopiero po Soborze Watykańskim II otrzymała prawno-instytucjonalne umocowanie.

Agentem transferowym Pocztylion-Arka PTE S.A. jest FINAT, instytucja zapewniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarze IT oraz przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych osobowych z obszaru kadrowo-płacowego.

Pocztylion-Arka PTE S.A. posiada niezbędne zgody i działa pod nadzorem KNF.