Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszy PPK Pocztylion jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat przy uwzględnieniu zasad minimalizacji ryzyka.

Fundusze lokują swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się najlepiej pojętym interesem swoich uczestników i dążąc do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, jak również mając na względzie konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK.

Wspomniane powyżej ograniczanie poziomu ryzyka w zależności od wieku uczestnika wyznacza Ścieżkę Zmiany Alokacji – kluczowy parametr definiujący politykę inwestycyjną Funduszy.

Ścieżka Zmiany Alokacji określa graniczne udziały w portfelu dla klas aktywów bardziej i mniej ryzykownych w poszczególnych latach trwania funduszu: od jego utworzenia w 2019 roku aż do osiągnięcia zdefiniowanej daty (np. do roku 2050 dla funduszu PPK Pocztylion 2050 DFE) i dalej w trakcie wypłacania przez dziesięć lat emerytury kapitałowej ze zgromadzonych w danym funduszu środków.

Przez alokację rozumie się proporcję klas aktywów w portfelu. Podstawowe klasy aktywów to instrumenty udziałowe (głównie akcje) nazywane Częścią Udziałową i instrumenty dłużne (głównie obligacje) zwane Częścią Dłużną. Dzięki stopniowemu zmniejszaniu alokacji środków w Części Udziałowej (bardziej ryzykownej) i zwiększaniu alokacji w Części Dłużnej (mniej ryzykownej) Fundusz ogranicza, w miarę zbliżania się do zdefiniowanego w nazwie roku, poziom ryzyka inwestycyjnego.

Ścieżka zmiany alokacji funduszu PPK Pocztylion

Podstawowe klasy aktywów w jakie lokowane będą środki funduszy to instrumenty udziałowe (w tym głównie akcje) i instrumenty dłużne (w tym głównie obligacje i depozyty bankowe). Każdy z dziewięciu funduszy PPK Pocztylion podlegać będzie zmianom alokacji aktywów według schematu przedstawionego na powyższym wykresie mając na względzie konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników danego funduszu.

Udziały części akcyjnej i dłużnej dostosowywane będą tak aby wykorzystać potencjalny wzrost wartości lokat, lub ograniczyć straty wartości posiadanych lokat. W tym celu ocenie podlegać będą:

 • historyczne i oczekiwane stopy zwrotu instrumentów i grup instrumentów wchodzących w skład Części Udziałowej i Dłużnej,
 • historyczne i oczekiwane relacje statystyczne pomiędzy Częściami Udziałową i Dłużną oraz instrumentami lub grupami instrumentów wchodzącymi w ich skład,
 • moment cyklu koniunkturalnego w gospodarce, bieżąca i oczekiwana polityka fiskalna, bieżąca i oczekiwana polityka monetarna krajów emitentów papierów wartościowych,
 • dominujący poziom wycen na danym rynku finansowym w odniesieniu do poziomów historycznych i poziomów obserwowanych na innych rynkach finansowych,
 • kursy walutowe i oczekiwania ich zmian,
 • przynależność instrumentu do indeksu rynku finansowego i jego waga
  w indeksie,
 • przynależność instrumentu do grupy instrumentów spełniających kryteria strategii inwestycyjnej umożliwiającej Funduszowi zmianę ekspozycji na czynnik makroekonomiczny bądź związany z charakterystyką emitenta lub wyceną instrumentu.

Ponadto, czynnikami branymi pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie Części Udziałowej będą:

 • ocena bieżącej i przyszłej sytuacji branży emitenta,
 • ocena fundamentalna emitenta uwzględniająca bieżącą i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową emitenta oraz jego pozycję na rynku,
 • przewidywana stopa zwrotu z inwestycji uwzględniająca ryzyko,
 • ocena płynności oraz wartości obrotu poszczególnych papierów wartościowych.

Czynnikami branymi pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w zakres Części Dłużnej będą:

 • ocena bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym:
 • wysokość inflacji i oczekiwań inflacyjnych, wielkość deficytu budżetowego oraz finansów publicznych,
 • wysokość długu publicznego,
 • wysokość deficytu na rachunku obrotów bieżących,
 • wysokość stóp procentowych,
 • kurs walutowy,
 • tempo wzrostu gospodarczego,
 • rentowność nabywanych instrumentów finansowych i jej przewidywane zmiany,
 • prognozy zmian cen poszczególnych instrumentów finansowych,
 • wielkość i płynność poszczególnych emisji instrumentów finansowych,
 • wielkość różnicy cen zakupu i sprzedaży poszczególnych emisji instrumentów finansowych,
 • ocena ryzyka kredytowego odnosząca się do poszczególnych emitentów dłużnych instrumentów finansowych,
 • oprocentowanie depozytów i kondycja finansowa banku lub instytucji kredytowej.