Polityka social media

POLITYKA PRYWATNOŚCI POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
S.A.
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
(dalej: „Polityka social media”)Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Towarzystwo”, „Pocztylion”, „my”, „Nas”) prowadzi profile w social mediach i przetwarza informacje o ich użytkownikach. Kwestia bezpieczeństwa danych osobowych i przejrzystości ich przetwarzania jest dla Nas bardzo istotna. Z tego względu poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Nas Twoich danych, a także przysługujących Ci praw.1. Czego dotyczy Polityka social media?
2. Podstawowe pojęcia
3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach portali społecznościowych?
4. Dane kontaktowe Pocztylion jako administratora Twoich danych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych
5. Jakie informacje o użytkownikach przetwarza Pocztylion?
6. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?
7. Okres przechowywania danych
8. Odbiorcy danych
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
10. Jakie prawa Ci przysługują?

1. Czego dotyczy Polityka social media?

Niniejsza Polityka social media określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach prowadzonych przez Pocztylion profili w następujących portalach społecznościowych:

Nazwa portalu społecznościowego Adres profilu
Facebook https://www.facebook.com/pages/category/FinancialService/Pocztylion-Arka-PTE-SA-2174490612657927/
Twitter https://twitter.com/Pocztylion_Arka
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pocztylion-arka/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pocztylion w związku z korzystaniem z serwisów internetowych Pocztylion, w tym ze strony internetowej www.ppkpocztylion.pl, oraz usług w postaci aplikacji Nasze PPK dostępne są w odrębnych politykach prywatności lub informacjach umieszczonych w udostępnianych przez Pocztylion serwisach, aplikacjach i formularzach.


2. Podstawowe pojęcia

administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

dane osobowe - to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

„Pocztylion, „my” „Nas” - Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Operator – dostawca portalu społecznościowego, w ramach której Pocztylion prowadzi swój profil.

współadministrator – administrator, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach portali społecznościowych?

Operator portalu społecznościowego jako administrator
Przetwarzanie danych osobowych w portalach społecznościowych podlega zasadom i praktykom w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności ustalanych przez dostawców takiego portalu (Operatorzy). Zakładając konto w portalu społecznościowym, akceptujesz przyjęte przez Operatorów polityki prywatności oraz regulaminy danego portalu społecznościowego, które określają zasady, cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych przez Operatorów, w tym realizacji przysługujących Ci na praw w zakresie Twoich danych osobowych np. prawa do usunięcia danych. W zakresie określonym w tych politykach i regulaminach administratorami Twoich danych są Operatorzy. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w portalach społecznościowych znajdziesz w politykach prywatności udostępnianych przez Operatorów:

Portal społecznościowy Dane Operatora Polityka prywatności Operatora
Facebook

Facebook Ireland Limited, kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub drogą pocztową pod adresem:
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter Twitter, Inc., kontakt przez formularz udostępniony w portalu; adres pocztowy:
1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103
https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub pod adresem pocztowym
Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement) Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ireland
https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?_l=pl_PL

Pocztylion nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane w celach określanych przez Operatorów oraz na ustalane przez nich zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w prowadzonych przez nich portalach społecznościowych. Jeżeli masz pytania, wątpliwości lub chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące Twojego konta w portalu społecznościowym, skontaktuj się z Operatorem portalu społecznościowego, w którym masz konto.

Pocztylion jako administrator danych osobowych
Pocztylion jest administratorem przetwarzanych przez Pocztylion danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, które przetwarza w zakresie określonym niniejszą Polityką social mediów.

Współadministrowanie
W zakresie dotyczącym niektórych operacji na danych pomiędzy Pocztylion a Operatorami może dochodzić do współadministrowania Twoimi danymi. W szczególności, w związku z przetwarzaniem danych statystycznych o aktywności użytkowników mediów społecznościowych w ramach naszych profili w portalach społecznościowych dochodzi do współadministrowania takimi danymi pomiędzy Pocztylion i Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych, w tym współadministrowania, odbiorców lub kategorii odbiorców, a także okresu przechowywania/kryteriów ustalania okresu przechowywania znaleźć można w politykach prywatności Operatorów. Pocztylion nie ma wpływu na zawarte w nich postanowienia.
Polityki prywatności Operatorów zostały wskazane w udostępnionej powyżej tabeli. Ponadto możesz skontaktować z Operatorami m.in. poprzez udostępnione przez nich w portalach społecznościowych formularze kontaktowe.


4. Dane kontaktowe Pocztylion jako administratora Twoich danych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem Twoich danych jest Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (KRS: 0000011947, NIP: 5262291509). Kontakt z Pocztylion w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest: pisemnie – na adres siedziby Pocztylion, ustnie – pod numerami 801 101 801, (22) 123 60 00, lub pocztą elektroniczną – na adres: ppk@pocztylion.com.
Pocztylion wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IODO_PTE@pocztylion.com oraz adresem korespondencyjnym: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Pocztylion, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


5. Jakie informacje o użytkownikach przetwarza Pocztylion?

Pocztylion może gromadzić i przetwarzać następujące informacje o użytkownikach portali społecznościowych:

 • informacje, które użytkownik publicznie udostępnia w ramach swojego profilu w portalu społecznościowym, takie jak imię, nazwisko lub nazwa użytkownika, adres email, zdjęcie profilowe (avatar), informacje o organizacji, informacje o lokalizacji oraz inne treści;
 • informacje zawarte w wiadomościach, które użytkownik kieruje do Pocztylion w ramach portalu społecznościowego, jak również informacje zawarte w publicznych komentarzach oraz inne treściach, które użytkownik zamieszcza w profilach Pocztylion w portalach społecznościowych;
 • informacje przekazane przez użytkownika w formularzach udostępnionych przez Pocztylion w portalach społecznościowych, takie jak imię, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywanych podczas korzystania przez użytkowników ze stron internetowych oraz portali społecznościowych np. kiedy użytkownik odwiedza profil lub stronę Pocztylion w portalu społecznościowym lub gdy zaczyna obserwować (lub „polubi”) profil Pocztylion w danym portalu społecznościowym (więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów wykorzystywania przez Pocztylion gromadzonych przez nie informacji, można znaleźć w Naszej Polityce prywatności oraz regulaminach i politykach cookies udostępnionych Ci przez Operatorów portali społecznościowych);
 • dane statystyczne o aktywności użytkownika w portalu społecznościowym;
 • informacje udostępnione przez użytkowników za ich zgodą w celach reklamowych i marketingowych.

6. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

Pocztylion może przetwarzać dane użytkowników portali społecznościowych:

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pocztylion polegających na prowadzeniu profili w portalach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Operatorów [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pocztylion polegających na zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na Naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy pozostawionych przez użytkowników w ramach Naszych profili w portalach społecznościowych [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • w celu kontaktu z Tobą i udzielenia Tobie informacji i porad, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Pocztylion, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania kierowane do Pocztylion w ramach komentarzy i widomości w portalach społecznościowych, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pocztylion polegającego na reklamie PPK oraz innych produktów i usług w portalach społecznościowych zgodnie z udostępnionymi użytkownikowi politykami i regulaminami portali społecznościowych, w tym w oparciu o pliki cookies oraz inne podobne technologie, na które użytkownik wyraził zgodę [podstawa z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • w celach marketingu bezpośredniego, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie informacji o PPK, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji o charakterze reklamowym i marketingowym. Robimy to zawsze na podstawie Twojej zgody (kierowana do Ciebie informacje zawierające treści marketingowe następuje w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę przewidzianą ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym). Nigdy nie musisz wyrażać zgody (zgoda jest dobrowolna). Jeżeli wyrazisz zgodę, to masz prawo ją odwołać w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego wcześniej do cofnięcia zgody) [podstawa z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • w celach analitycznych i statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Naszych profili oraz udostępnianych przez Nas treści m.in. w oparciu o pliki cookies oraz inne podobne technologie na które użytkownik wyraził zgodę, co jest Naszym praw
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f) RODO];
 • na podstawie wymogów ustawowych [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera c) RODO] w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
 • w innych celach, na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody [podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera a) RODO].

7. Okres przechowywania danych

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe, które będą przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Nas obowiązków przetwarzamy jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Nas obowiązki zostały zrealizowane.

W zakresie w jakim administratorem Twoich danych jest Operator, nie mamy wpływu na ustalane przez niego okresy przechowywania Twoich danych.


8. Odbiorcy danych

Udostępniamy innym Twoje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Tobie usług. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, zapewnione zostały odpowiednie zabezpieczenia (np. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również Nasi dostawcy tj. dostawcy portali społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile (Facebook, LinkedIn, Twitter), podmioty udostępniające Towarzystwu serwisy, systemy i narzędzia teleinformatyczne (np. HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, kancelarie prawne, firmy doradcze i świadczące usługi marketingowe, podmioty świadczący usługi w zakresie dystrybucji (akwizycji), funduszom emerytalnym zarządzanym przez PTE (jeżeli Twoje zapytanie lub czynność o którą wnosisz tego wymaga, bądź za Twoją zgodą), oraz zaufane podmioty dostarczające Nam pliki cookie oraz inne podobne technologie, z których korzystamy w Serwisach, w szczególności Google Inc. (więcej informacji na temat cookies i innych podobnych technologii, z których korzystamy znajdziesz w Naszej Polityce prywatności oraz politykach cookies Operatorów.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę lub korzystają z systemów poza terytorium EOG (głównie w USA). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby Nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń takich jak wiążące reguły korporacyjne. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.


9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Przeprowadzamy na portalach społecznościowych różnego rodzaju internetowe kampanie reklamowe. Niektóre z takich reklam mogą być oparte na danych o użytkownikach zgromadzonych przez Pocztylion. Reklamy takie mogą również wyświetlać się na podstawie danych, jakie użytkownik przekazał Operatorom portali społecznościowych takich jak stanowisko pracy, rodzaj firmy (branża), wielkość firmy, zainteresowania.

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności, zasad dotyczących reklamy i oraz dostępnych ustawień dotyczących Twojej prywatności w portalu społecznościowym, w których wyświetlana jest reklama Pocztylion, podano w udostępnianym przez danego Operatora dokumencie regulującym zasady ochrony prywatności takiego portalu społecznościowego.


10. Jakie prawa Ci przysługują?

W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,
 • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
  • o istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),
  • o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • o ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),
 • prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 • prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pocztylion lub chcesz zrealizować prawa przysługujące Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Pocztylion, możesz skontaktować się z Nami lub naszym inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 4 Polityki social media.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Pocztylion narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat zakresu danych do których dostęp uzyskuje Pocztylion i zasad ochrony prywatności portalu społecznościowego, z którego korzysta użytkownik, można znaleźć w dokumencie regulującym zasady ochrony prywatności właściwym dla tego portalu społecznościowego.


NINIEJSZA POLITYKA SOCIAL MEDIA JEST NA BIEŻĄCO WERYFIKOWANA I W RAZIE POTRZEBY AKTUALIZOWANA, ABY ODZWIERCIEDLAŁA ONA WSZELKIE ZMIANY W SPOSOBIE PRZETWARZANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. NINIEJSZA POLITYKA SOCIAL MEDIA OBOWIĄZUJE OD: 30.07.2020.