Umowa o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK zawierana jest z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.
Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK.
Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o PPK
Umowa o prowadzenie PPK określa:
 • strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;
 • dane identyfikujące uczestnika PPK;
 • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK oraz sposób zmiany wysokości tych wpłat;
 • nazwy Funduszy Zdefiniowanej Daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową;
 • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne Fundusze Zdefiniowanej Daty;
 • sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne Fundusze Zdefiniowanej Daty;
 • sposób zmiany Funduszu Zdefiniowanej Daty;
 • warunki, terminy i sposób dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
 • sposób składania dyspozycji;
 • zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;
 • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Zdefiniowanej Daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.