Wpłaty na PPK

Wpłaty na PPK

Wpłaty na konto PPK uczestnika będą pochodziły z trzech źródeł:

od Pracodawcy
od Pracownika
od Państwa

Pracodawca, w porozumieniu z Pracownikami, wybiera podmiot prowadzący PPK. Podmiotem tym może być instytucja finansowa (PTE, TFI lub TU) spełniająca określone wymogi ustawowe i zarejestrowana przez PFR na portalu www.mojeppk.pl, na którym od kwietnia br. PFR będzie prezentował podmioty oferujące PPK.

Po dokonaniu wyboru Pracodawca zawiera z instytucją Umowę o zarządzanie PPK.

Składki

Wysokość wpłat naliczana będzie procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie nalicza się wpłat do PPK od tych składników wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy do naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. od nagród jubileuszowych.

Podstawowa wpłata Pracownika będzie wynosić 2%.
W przypadku osoby zarabiającej najmniej (poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) możliwe będzie wpłacanie składki niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Osoby te będą mogły w dowolnym momencie zmienić wysokość wpłaty podstawowej (w przedziale 0,5%-2% wynagrodzenia).

Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłaty finansowane przez Pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez Pracownika i Pracodawcę nie może wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia pracownika.

Ważne
 • Pracodawca i Pracownik finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.
 • Pracodawca i Pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych.
 • Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia Pracownika.

WPŁATA PODSTAWOWA
(OBLIGATORYJNA)

WPŁATA DODATKOWA (DOBROWOLNA)

WPŁATA MAKSYMALNA

PRACOWNIK

2,0%
wynagrodzenia brutto

0,5%*

do 2,0%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

PRACODAWCA

1,5%
wynagrodzenia brutto

do 2,5%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

Maksymalna łączna wpłata

8,0%
wynagrodzenia brutto

PAŃSTWO

wpłata powitalna – 250 PLN

dopłata roczna – 240 PLN

*Wpłata podstawowa Pracownika może być zmniejszona do 0,5% jeżeli ze wszystkich źródeł zarabia mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia.

Wpłata dodatkowa od pracodawcy

Wpłata dodatkowa od Pracodawcy może być różnicowana ze względu na:

 • długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym;

 • na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Dopłaty ze strony państwa

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty niezależne od wysokości dochodów zatrudnionego. Należeć będą do nich:

 • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł;
 • dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Wpłaty Państwa pochodzić będą z Funduszu Pracy.

Wpłata powitalna od państwa

Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Można ją dostać tylko raz – niezależnie od liczby rachunków w PPK – pod warunkiem, że dokonało się wpłat przynajmniej za trzy miesiące.

Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, dla którego zawarto w danym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.
Informację o łącznej liczbie uczestników sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, następnie PFR przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.

Terminy wypłaty:
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika.
Dopłata roczna od państwa

Każdego roku Państwo będzie zasilać konto PPK Pracownika dopłatą roczną w wysokości 240 zł.
Uczestnikowi przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Uczestnikowi PPK z obniżoną wpłatą podstawową dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, po przeprowadzeniu weryfikacji, na podstawie informacji przekazanych przez ZUS.

Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla uczestnika PPK.

Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy, która została zawarta najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa. Ustalenia, na którym rachunku uczestnika PPK ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.

Terminy wypłaty:
 • W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni.
 • Informacja sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek przekazywanych przez ZUS do PFR do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.
 • W terminie do 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika, który uzyskał do niej prawo.
 • Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.