Wpłaty na PPK

Wpłaty do PPK

Wpłaty na konto PPK uczestnika będą pochodziły z trzech źródeł:

od Pracodawcy
od Pracownika
od Państwa

Pracodawca, w porozumieniu z Pracownikami, wybiera podmiot prowadzący PPK. Podmiotem tym może być instytucja finansowa (PTE, TFI lub TU) spełniająca określone wymogi ustawowe i zarejestrowana przez PFR na portalu www.mojeppk.pl, na którym od kwietnia br. PFR będzie prezentował podmioty oferujące PPK.

Po dokonaniu wyboru Pracodawca zawiera z instytucją Umowę o zarządzanie PPK.

Składki

Wysokość wpłat naliczana będzie procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie nalicza się wpłat do PPK od tych składników wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy do naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. od nagród jubileuszowych.

Podstawowa wpłata Pracownika będzie wynosić 2%.
W przypadku osoby zarabiającej najmniej (poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) możliwe będzie wpłacanie składki niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Osoby te będą mogły w dowolnym momencie zmienić wysokość wpłaty podstawowej (w przedziale 0,5%-2% wynagrodzenia).

Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpłaty finansowane przez Pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez Pracownika i Pracodawcę nie może wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia pracownika.

Ważne
 • Pracodawca i Pracownik finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.
 • Pracodawca i Pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych.
 • Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia Pracownika.

WPŁATA PODSTAWOWA
(OBLIGATORYJNA)

WPŁATA DODATKOWA (DOBROWOLNA)

WPŁATA MAKSYMALNA

PRACOWNIK

2,0%
wynagrodzenia brutto

0,5%*

do 2,0%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

PRACODAWCA

1,5%
wynagrodzenia brutto

do 2,5%
wynagrodzenia brutto

4,0%
wynagrodzenia brutto

Maksymalna łączna wpłata

8,0%
wynagrodzenia brutto

PAŃSTWO

wpłata powitalna – 250 PLN

dopłata roczna – 240 PLN

*Wpłata podstawowa Pracownika może być zmniejszona do 0,5% jeżeli ze wszystkich źródeł zarabia mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia.

Wpłata dodatkowa od pracodawcy

Wpłata dodatkowa od Pracodawcy może być różnicowana ze względu na:

 • długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym;

 • na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Dopłaty ze strony państwa

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty niezależne od wysokości dochodów zatrudnionego. Należeć będą do nich:

 • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł;
 • dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Wpłaty Państwa pochodzić będą z Funduszu Pracy.

Wpłata powitalna od państwa

Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Można ją dostać tylko raz – niezależnie od liczby rachunków w PPK – pod warunkiem, że dokonało się wpłat przynajmniej za trzy miesiące.

Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, dla którego zawarto w danym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.
Informację o łącznej liczbie uczestników sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, następnie PFR przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.

Terminy wypłaty:
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika.

Dopłata roczna od państwa

Każdego roku Państwo będzie zasilać konto PPK Pracownika dopłatą roczną w wysokości 240 zł.
Uczestnikowi przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Uczestnikowi PPK z obniżoną wpłatą podstawową dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, po przeprowadzeniu weryfikacji, na podstawie informacji przekazanych przez ZUS.

Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla uczestnika PPK.

Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy, która została zawarta najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa. Ustalenia, na którym rachunku uczestnika PPK ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.

Terminy wypłaty:
 • W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni.
 • Informacja sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek przekazywanych przez ZUS do PFR do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.
 • W terminie do 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika, który uzyskał do niej prawo.
 • Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

Pierwsza wpłata na PPK od pracodawcy

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 20 osób, muszą do 27.10.2020 r. podpisać umowę o zarządzanie PPK. Nie oznacza to jednak, że od tego momentu, muszą rozpocząć wpłaty. Dla wyznaczenia daty pierwszych wpłat istotna jest data zawarcia umowy o prowadzenie., którą pracodawca zatrudniający od 20 osób będzie mógł zawrzeć najpóźniej do 10 listopada 2020 r. Wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Termin naliczenia pierwszej wpłaty i przekazania jej do instytucji zarządzającej, zależy od daty zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Przykład:

14 październik

Umowa o prowadzenie zawarta zostaje 14 października 2020 r. natomiast pracownicy otrzymują wypłaty do 10 dnia miesiąca, czyli 10 października.

10 listopad

Obliczenie i pobranie wpłat na PPK następuje od kolejnego miesiąca po zawarciu umowy o prowadzenie, w terminie wypłaty wynagrodzenia – nastąpiło zatem 10 listopada

15 grudzień

Dokonanie wpłat na PPK, tj. przekazanie środków na rachunek instytucji finansowej następuje najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane – zatem do 15 grudnia

1