Czym jest PPK?

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długo wyczekiwana odpowiedź na potrzeby emerytalne Polaków. Jest jedynym takim, powszechnym i dobrowolnym, rządowym projektem długoterminowego oszczędzania. Jego podstawowym celem jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego Polaków po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. To program, w którym przyszły emeryt gromadzi oszczędności przy wsparciu finansowym Państwa i swojego pracodawcy. Zgromadzone w PPK środki będą prywatne i traktowane jako III filar systemu emerytalnego.

System Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) po raz pierwszy wprowadzony został w latach 90-tych XX w. w Stanach Zjednoczonych przez BGI (Barclays Global Investors), a od 2012 r. zaimplementowała go na swoim rynku Wielka Brytania. W ostatnim czasie można zauważyć znaczącą popularność tego rozwiązania również w innych krajach Europy.

Założenia programu PPK zostały oparte o system tzw. Funduszy Zdefiniowanej Daty (ang. Target Date Fund TDF), który pozwala na dostosowanie strategii inwestycyjnej do profilu ryzyka w podziale na grupy wiekowe jego uczestników.

Firmą, która współtworzyła rynek Funduszy Zdefiniowanej Daty w Stanach Zjednoczonych jest udziałowcem Pocztylion-Arka – INVESCO Holding Company Ltd., pionier produktów emerytalnych, opartych na Funduszach Zdefiniowanej Daty (FZD), twórca programów emerytalnych dla pracowników, zarządzający bilionem dolarów na 20 światowych rynkach.

Wypowiedzi jej europejskiego eksperta nadzorującego pion inwestycji – p. Marka Humphreys’a – znajdują się m.in. na portalu PFR.

Cechy PPK:

Powszechny system dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania.

Wsparcie w oszczędzaniu dla 11 mln Pracowników, w tym ok. 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Program dobrowolny dla Pracowników, zapisywanych do PPK przez pracodawców, z możliwością wielokrotnej rezygnacji i ponownego zapisu do programu.

Wypisujący się z programu przed 60 r. ż. Pracownicy nie tracą własnych środków, a z części Pracodawcy pozostaje im aż 70% wpłat.

W PPK oszczędności stanowią prywatną własność Pracownika.

Wypłata części środków jest możliwa między innymi w trudnych sytuacjach życiowych, np. poważna choroba w rodzinie, ale również przy finansowaniu wkładu własnego w kredycie mieszkaniowym do 40 roku życia.

PPK to program obligatoryjny dla Pracodawców – każdy Pracodawca musi wybrać obsługującą go instytucję finansową.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

System PPK stworzony został w oparciu i na wzór podobnych programów istniejących już w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich czy Stanach Zjednoczonych.

PPK obejmie swym zasięgiem osoby od 18 do 55 r. ż., a wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł:

  • od pracodawcy,
  • od osoby zatrudnionej,
  • od Państwa.

Wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.

Pracownik

Pracodawca

Podstawa minimalna

2% lub 0,5%

1,5%

Dodatkowa dobrowolna

2%

2,5%

* Wpłata podstawowa pracownika może być zmniejszona do 0,5%, jeżeli ze wszystkich źródeł zarabia on mniej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.