Opłata za zarządzanie PPK

Opłata za zarządzanie PPK

PPK objęte jest ustawowym ograniczeniem dotyczącym pobierania opłat:

  • nie więcej niż 0,5% aktywów netto za zarządzanie w skali roku. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz instytucji zarządzającej do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
  • nie więcej niż 0,1% aktywów netto za wyniki inwestycyjne, pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego za dany rok oraz osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny przewyższającej stopę referencyjną. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz instytucji finansowej do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie tylko od tej części aktywów netto wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy lub subfunduszy będących Funduszami Zdefiniowanej Daty, według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy.

Fundusz nie może pobierać opłat od:

  • wpłat dokonywanych do PPK,
  • dopłat rocznych,
  • wpłat powitalnych,
  • przyjętych wypłat transferowych,
  • realizacji przez Uczestnika PPK, w danym roku kalendarzowym, nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian do funduszy zdefiniowanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla wieku Uczestnika.
Ważne

Wpłaty, które w ramach PPK finansuje Pracodawca, stanowią przychód Pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek dochodowy naliczony od tych wpłat z wynagrodzenia Pracownika.