Umowa o zarządzanie PPK

Umowa o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej 1 osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentownemu.

Ustawa obejmuje:
 • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych;
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Umowa o zarządzanie PPK zawierana jest z instytucją finansową w postaci elektronicznej.
Umowa podlega wpisowi do ewidencji PPK, prowadzonym przez PFR w systemie teleinformatycznym.

Umowa o zarządzanie PPK określa:
 • strony umowy;
 • nazwę Funduszy Zdefiniowanej Daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
 • warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;
 • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne Fundusze Zdefiniowanej Daty;
 • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
 • wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;
 • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
 • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Zdefiniowanej Daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;
 • warunki zmiany umowy;
 • warunki i okres wypowiedzenia umowy;
 • warunki dokonywania konwersji lub zamiany.