Wynagrodzenie i koszty

Wynagrodzenie i koszty

Wynagrodzenie podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi jest ściśle limitowane w Ustawie o PPK zarówno co do rodzaju jak i wysokości. Pocztylion-Arka PTE S.A. pobiera zgodnie z Ustawą:

  • wynagrodzenie za zarządzanie Funduszami,
  • wynagrodzenie dodatkowe zależne od wyniku inwestycyjnego.

Maksymalne stawki wynagrodzenia, które wynikają z Ustawy o PPK zostały zawarte w statutach funduszy PPK Pocztylion. Aktualne stawki przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa stanowią część Regulaminu PPK Pocztylion oraz są publikowane na stronie internetowej funduszy ppkpocztylion.pl i na stronie internetowej Towarzystwa www.pocztylion-arka.pl.

Uwzględniając specyfikę poszczególnych funduszy PPK Pocztylion i różnice w strukturze ich portfeli oferujemy następujące stawki wynagrodzenia za zarządzanie i wynagrodzenia dodatkowego.

Podstawą wynagrodzenia za zarządzanie i wynik jest wartość aktywów Funduszu, przy czym do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego niezbędne jest osiągnięcie dodatniego wyniku inwestycyjnego przewyższającego stopę referencyjną ustaloną przez Ministra Finansów.

Uczestnik może dokonać bezpłatnych konwersji środków, przenosząc swoje aktywa do innych, niż domyślny dla jego wieku, funduszy PPK Pocztylion. Nie ponosi zatem na rzecz Towarzystwa żadnych innych opłat niż opłaty za zarządzenie i wynik określone powyżej.